۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شکوه و عظمت نوروز

نوروز امسال ما، مژده به پایان رسیدن سالی پر از تنش، سرکوب و کشتار و عزا برای ما ایرانیان است. نوروز پیام زایش طبیعتی است که نمی توان نادیده اش انگاشت. در جایی که برای حکومت جمهوری اسلامی منافع نظام بالاتر از جان ماست و حتی با پنهان کاری و بی مسئولیتی عمدا ما ایرانیان را فدای اهداف ایدئولوژیک خود کرده است، بر ماست که با  شکوفایی نوروز و با همبستگی و فداکاری و مسئولیت ...

بیشتر بدانید
شکوه و عظمت نوروز