امور مالی

هزينه فعاليتهای انجمن پزوهشگران ايران فقط و فقط به لطف و همکاری داوطلبان و دوستداران آن پرداخته مي شود که همينجا از اين حمايت ها قدرداني مي گردد و ارج نهاده مي شود. تمامي سخنرانان تا به امروز با متقبل شدن هزينه ها با حضور خود به بار علمي فعاليتهای انجمن پزوهشگران ايران افزوده اند که از آنان نيز سپاسگزاريم.