امور مالی

هزینه فعالیتهای انجمن پزوهشگران ایران فقط و فقط به لطف و همکاری داوطلبان و دوستداران آن پرداخته می شود که همینجا از این حمایت ها قدردانی می گردد و ارج نهاده می شود. تمامی سخنرانان تا به امروز با متقبل شدن هزینه ها با حضور خود به بار علمی فعالیتهای انجمن پزوهشگران ایران افزوده اند که از آنان نیز سپاسگزاریم.