بررسی مسائل انقلاب ۱۳۵۷ و پی آمدهای آن در آستانه سال ۲۰۰۰

نوشته شده توسط Ladjevard در 20 فوریه 96

دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفریقا

فوریه ۱۹۹۶ – لندن انگلستان