کودک

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

و ماده ۲۷

بدنبال تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در مجلس شورای اسلامی، انجمن پژوهشگران ایران نگرانی خود از بند ۲۷ این لایحه که ازدواج بین سرپرست و کودک راقانونی میکند بوسیله گزارشی به آگاهی مجامع بین المللی، بخصوص کمیته کنوانسیون حقوق کودک رساند که آن را در دستور کار خود قرار داده است. گزارش، به زبان انگلیسی، به تاریخ  ۴ مهر ۱۳۹۲ بوسیله کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران تهیه شده است.

گزارش به زبان انگلیسی
فایل پی دی اف