نتایج اولیه نظرسنجی: حق حیات و کیفر مرگ

نوشته شده توسط Ladjevard در 21 ژانویه 14

شرکت ۱۱۱۱ نفر از سراسر جهان (۱۲ درصد از ایران)؛ یک سوم شرکت کنندگان زن؛ بزرگترین گروه سنی پاسخ دهنده ۴۰-۵۹؛ موافقت با کیفر مرگ ۹%

در دومین کنفرانس درباره حق حیات و کیفر مرگ نتایج اولیه نظرسنجی انجام شده ارایه شد که در فیلم زیر قابل مشاهده است: