کتاب‌ها

برای تهیه کتابها با دفتر مرکزی انجمن پژوهشگران ایران در لندن می توانید تماس بگیرید

aci [at] aciiran [.] com

۲۰۱۴
حق حیات و کیفر مرگ در ایران

مجموعه مقالات – چاپ ۲۰۱۴

۲۰۰۲
ایران بعد از جمهوری اسلامی – گذار به دموکراسی

فوریه ۲۰۰۲ زوریخ سوئیس

۲۰۰۱
۱۱ سپتامبر –نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران نوامبر ۲۰۰۱ – برلین آلمان
پناهندگان ایرانی فوریه ۲۰۰۱ – لندن انگلستان
۱۹۹۷
حکومت و مذهب فوریه ۱۹۹۷ لندن انگلستان
۱۹۹۵
هویت ملی اکتبر ۱۹۹۵ واشنگتن آمریکا
آینده سیاسی اجتماعی ایران 

دوجلد

چهار طیف فکری

  • جنبش ملی
  • جنبش چپ
  • جنبش سلطنت
  • جنبش مذهبی
فوریه ۱۹۹۵ لندن انگلستان
 
۱۹۹۳
خلیج فارس – گذشته، حال، آینده

ژوئیه ۱۹۹۳ پاریس فرانسه

اقتصاد و نفت

ژوئن ۱۹۹۳ پاریس فرانسه

۱۹۹۲

ایران در آستانه سال ۲۰۰۰

نوامبر ۱۹۹۲ پاریس فرانسه