ميزگرد: مشکلات جمعيت – کنفرانس جهاني قاهره

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16

سپتامبر 1994 – پاريس فرانسه

شرکت کنندگان

دکتر مرجان آموزگار

دکتر فرخ امين زاده
دکتر اکبر پويانفر
دکتر فريدون خاوند
دکتر فرهاد خسروخاور
دکتر داور شيخاوندی
دکتر فرهاد عدل
دکتر حسين فرهمند