11 سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران

نوشته شده توسط admin در 19 آوریل 16

 

 مقدمه كتاب

كتاب حاضر مجموعه ايست از تفكرات و عقايد متفاوت و گاه متضاد از شخصيت ها و مسئولين سازمان ها و احزاب امروز ايران كه همچنان با تمام توان خود به امروز و آينده ايران مي انديشند و لحظه به لحظه و با اميد فراوان آنچه را كه سالها هدف اصلي خود قرار داده بودند يعني آزادي و استقلال ايران را پي گيري و تعقيب مي نمايند.

اين مجموعه كه اولين نشست خود را در كنفرانس «آينده ايران» در 13 و 14 آذرماه 1380 برابر با 24 و 25 نوامبر 2001 در خانه فرهنگ هاي جهان در شهر برلين برگزار نمود بر اين باور است كه خواهد توانست در موقعيت حساس كنوني ايران و موقعيت مخاطره برانگيز مردم در داخل كشور، فارغ از هيجان و احساس و با تكيه بر عقل و منطق به تعريف راه حل هائي براي بوجود آوردن يك آلترناتيو و حكومت جانشين توفيق يابد و تمامي راه حل هاي موجودي را كه باين هدف خواهد رسيد مورد توجه و دقت كافي قرار دهد.

هدف از اين گردهم آئي كه در موقعيتي حساس در تاريخ منطقه و كشورمان انجام شد، رسيدن به پاسخي واقعي و عملي بود كه ايرانيان در داخل و خارج از كشور همواره به جستجوي آن بوده اند.

ناگفته پيداست كه در اين 23 سال گفتني هاي فراوان گفته شده و امروز مردم ايران خواستار آنند كه يك راه حل عملي براي آزادي و آبادي ايران پيش پا نهاده شود. از آنجائيكه هيچ چيز جز يك برنامه عملي، سنجيده و مستدل كه بر پايه واقعيت هاي جامعه امروز ايران استوار بوده و آرمانهاي مردم ايران را در خود بازتاب دهد، نمي تواند مورد قبول عام يابد. اين كنفرانس بر آن بود كه با طرح مسائل كنوني كشور و ارائه وجوه مشترك نظرات متفاوت بتواند آغازي براي تعريف چنان پروژه اي باشد و بتواند در جهت تأمين اين خواست عمومي مردم گام مؤثري بردارد. نكاتي كه اكثريت قريب باتفاق شركت كنندگان بر آن اتفاق نظر داشتند عبارت بود از:

1 ـ شركت كنندگان مشكل اساسي و گره كور مسائل ايران را در نفس حضور حكومت جمهوري اسلامي مي دانستند و هيچگونه شبهه اي در اين ميان وجود نداشت.

2 ـ شركت كنندگان در اين كنفرانس بر اين باور بودند كه كل جمهوري اسلامي با احتواي «سنت گرايان» و «اصلاح طلبان» و عناصر تند و ملايم آن، به زيان ملت و كشور ايران است و هر روزي كه از حكومت آنان مي گذرد، خسارات چه بسا جبران ناپذيري به ملت ايران وارد مي شود.

3 ـ شركت كنندگان در اين كنفرانس بر اين اعتقاد بودند كه بدنبال «اتحاد بزرگ» و يا «همه با هم» بودن نخواهند بود، چرا كه دو حزب رستاخيز و حزب الله را به روشني تجربه كرده اند و تنها بدنبال وجوه اشتراك با هم هستند و با حفظ و نگهداري ديدگاههاي سياسي و عقايد متفاوت خود.

4 ـ شركت كنندگان در اين كنفرانس بر اين اعتقاد بودند كه بايد هر نوع دخالت و حمله اي به ايران را محكوم و آنرا توهين به ايرانيان تلقي نمود. ايرانيان خود قادر به تعيين تكليف براي كشور خود هستند و نيازي به هيچگونه دخالتي بدين شكل نيست و تنها كافي است كه دست از حمايت همه جانبه حكومت جمهوري اسلامي برداشته شود.

5 ـ در مورد تركيب شركت كنندگان در اين كنفرانس توضيح مختصري ضروري است: برخي از شخصيت هاي علمي و فرهنگي، براي طرح مسائل واقعي و ارائه راه حلهاي آنها در كنفرانس حضور پيدا كردند بي توجه به اينكه اين راه حلها، در چارچوب كدامين نظام سياسي براي آينده ايران جاي خواهد داشت.

5-1ـ نمايندگان احزاب و سازمانهائي حضور داشتند كه معتقد بودند مسائل طرح شده بطور قطع در چارچوب نظام جمهوري اسلامي قابل حل و فصل نيستند و حل مسائل پرشمار ايران ـ اعم از آنها كه طرح شدند يا نشدند ـ تنها با برخاستن مانع جمهوري اسلامي آغاز مي شود.

بديهي است در اين كنفرانس تعدادي از شخصيت ها و گروه ها و سازمانها و احزاب نيز حضور نداشتند. از اين جمله بودند آناني كه معتقدند حل مسائل ايران در چارچوب نظام جمهوري اسلامي نيز امكان پذير است و مثلاً با پيروزي «اصلاح طلبان حكومتي» بر «سنت گرايان» راه براي انجام اصلاحات هموار مي شود. دليل غيبت نمايندگان اين انديشه، تفكيك دو چارچوب از يكديگر بود والا انجمن بعنوان يك نهاد پژوهشي راه را براي طرح هيچ انديشه اي مسدود نمي كند.

نكات مهم ديگري كه بايد يادآوري شود به روشن شدن تمامي جوانب در اين كنفرانس ياري مي رساند.

1 ـ مسائل مالي اين كنفرانس، همانگونه كه در اين دهسال گذشته نيز بر همگان روشن بوده است، از طريق همياري و كمك خود ايرانيان صورت پذيرفته، بدين معنا كه هزينه هاي مسافرت و اقامت بعهده خود سخنرانان بوده و در بعضي مواقع و در صورت احتياج از منازل دوستان انجمن پژوهشگران ايران براي اقامت آنان استفاده شده است، هزينه پرداخت پول سالن از وروديه شركت كنندگان و فروش ساندويچ و نوشابه تأمين شد كه متأسفانه اين مقدار فروش بليط نيز تكافو نكرد و قرض هاي بعد از كنفرانس را براي ما باقي گذاشت.

1-1ـ چاپ اين كتاب با اين قرار انجام شده است كه هريك از شركت كنندگان با خريد تعدادي از اين كتاب (حداقل 50 جلد) هزينه انتشار آنرا بعهده بگيرند.

2 ـ انتخاب و دعوت براي شركت در كنفرانس در اختيار كميته اي بدين منظور است كه در انجمن پژوهشگران ايران براي هر كنفرانس جداگانه تشكيل مي گردد و به انتخاب شخصيت ها و صاحبنظران در ديدگاههاي متفاوت مي پردازند.

2-2 ـ درخواست ما از سازمان ها و احزاب اينست كه نمايندگان شركت كننده بتوانند نظرات قطعي حزب و سازمان خود را در نشست ها اعلام دارند.

3 ـ انجمن پژوهشگران ايران براي خود وظيفه مي شناسد كه نشست بعدي طرح و ادامه بحث براي «آينده ايران» و «ايران بعد از جمهوري اسلامي» را بفواصل كوتاه برگزار نمايد.

4 ـ انجمن پژوهشگران ايران براي انجام و ادامه كنفرانس ها از هر كشوري كه امكان برگزاري چنين كنفرانس هائي را در چارچوب اصول انجمن فراهم آورد استقبال خواهد كرد.

انجمن پژوهشگران ايران مصرانه يادآوري و تأكيد مي نمايد براي اينكه بتواند انجام اين كنفرانس ها و در نهايت تصميم گيري و به نتيجه رساندن هدف مورد نظر را برآورده نمايد، نيازمند ياري همه جانبه است.

اميد ما اينست كه با همكاري همه ايرانيان و شخصيت ها و سازمانهاي ايراندوست، مي توان و بايد پروژه آزادي ايران را تدوين كرد و در اين رهگذر به همه نيروهاي ذيصلاح چشم اميد دارد.

 

انجمن پژوهشگران ايران