آینده سیاسی ـ اجتماعی ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 19 آوریل 01

مقدمه

پیشگفتار

 

استقبال و همکاریهای ارزنده ای که در رابطه با سمینارها و کنفرانس های گذشته مشاهده گردید، انجمن پژوهشگران ایران را بدین تأمل واداشت که خواهد توانست در راستای یک همگامی عظیم فکری قدم گذارد و خود را آماده این مهم بداند که می تواند صاحبان افکار و گرایش های گوناگون را با برخوردی بردبارانه و کاملاً سازنده بدور هم جمع نماید.

سازمان ها، احزاب، گروهها و شخصیت های مستقلی که پذیرفتند در این گردهم آئی شرکت داشته باشند، به چهار گروه تقسیم می شدند:

۱ ـ صاحبان اندیشه، تفکر و تجربه در نهضت ملی ایران.

۲ ـ صاحبان اندیشه، تفکر و تجربه در جنبش چپ ایران.

۳ ـ صاحبان اندیشه، تفکر و تجربه در سلطنت مشروطه ایران.

۴ ـ صاحبان اندیشه، تفکر و تجربه در ادیان و مذاهب.

در این مجموعه بزرگ فکری با چنین تضاد و تفاوت، رهبران، مسئولین و نمایندگان بیش از پانزده حزب و سازمان شرکت داشتند و علاوه بر آنها شخصیت های مستقل و شاغلان در امور تحقیق و تدریس در دانشگاههای معتبر جهان، نظرات و نتایج بررسیهای خود را پیرامون مسائل مطروحه بوضوح بیان کردند.

این برگزیدگان با تفاوت های فکری فراوان بمدت چهار روز بدور هم نشستند، مقالات خود را به کنفرانس ارائه دادند، برخورد کردند، آهسته یا تند سخن گفتند ولی همواره تحمل کردند و فضائی را ایجاد کردند که مملو از تحملی پایدار بود و در آن فضای ایجاد شده به بررسی مسائل حال و آینده ایران در آستانه سال ۲۰۰۰ پرداختند.

این کنفرانس با همکاری دانشگاه لندن (SOAS) و در آمفی تئاتر مرکزی همان دانشگاه برگزار گردید. برپائی این کنفرانس چنان استقبالی را در داخل و خارج از ایران بوجود آورد که به نقل رسانه های مختلف از صدر مشروطیت تاکنون، چنین گردهم آئی و با چنین تضاد و تفاوت عقیده دیده نشده بود.

هدفی که انجمن پژوهشگران ایران در برپائی این کنفرانس داشت، دقیقاً همان فلسفه اصلی اعلام شده انجمن بود، که تنها ایرانیان هستند که فارغ از هر ایدئولوژی ولی با تفکری واحد در رابطه با «موجودیت ایران»، خواهند توانست به بررسی امروز و فردای ایران بنشینند. بیندیشند و با دیدی قاطع و صاحبنظرانه حاکم بر سرنوشت خود باشند. با چنین خواستی بود که انجمن «در جو نه چندان آرام خارج از کشور» به چنین دعوت گسترده ای پرداخت.

مشکلات متعدد و عمدتاً در زمینه های مالی و تدارکاتی… باعث شد که نتوانیم خبر انجام کنفرانس را به تمامی ایرانیان در تمامی نقاط جهان برسانیم. بدینوسیله از تمامی آنهائیکه گله کردند و حق هم داشتند، عذر فراوان می خواهیم.

در نهایت آنکه از آنها که باخبر شدند و جمع بالا را بوجود آوردند، تنها دو جریان دعوت شده در کنفرانس شرکت نکردند که یکی جمهوری اسلامی و دیگری سازمان مجاهدین خلق بود و ما در این زمینه، تنها به یک سئوال می توانستیم بسنده کنیم و همچنان در انتظار پاسخ آن بمانیم، که آیا مسائل امروز و آینده ایران بدانان ارتباط نداشت؟

کتاب حاصر بدلیل گستردگی مقالات در دو جلد بچاپ رسیده است. جلد اول به نهضت ملی ایران و تفکر چپ در ایران و جلد دوم به سلطنت مشروطه در ایران و نفکر مذهبی در ایران اختصاص یافته است و به ترتیب روزهای اول، دوم، سوم و چهارم کنفرانس های انجام شده بوده است.

 

انجمن پژوهشگران ایران