اقتصاد و نفت

نوشته شده توسط admin در 15 دسامبر 92

اقتصاد و نفت

ژوئن ۱۹۹۳ – پاریس فرانسه

اصلاحات و بازسازی اقتصاد ایران دکتر هاشم پسران
اتحادیه های اقتصادی آسیای غربی دکتر کرامت پورسلطان
برای گذار به اقتصاد پس از نفت دکتر فریدون خاوند
تاریخ صنعت نفت، اکتشاف، تولید و ذخائر نفت و گاز ایران دکتر محمد علی علأ
نفت و آینده آن برای ایران در آستانه سال ۲۰۰۰ دکتر پرویز