برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران

نوشته شده توسط admin در 15 نوامبر 15

در راستای اهداف انجمن پژوهشگران ایران سمینار یکروزه ای تحت عنوان “برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران” با همکاری سازمان عفو بین الملل در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ در لندن برگزار شد. هدف اصلی انجمن پژوهشگران ایران از برقراری این سمینار ارزیابی و ارائه تصویری از وضعیت زندگی روزمره اقلیت های دینی و مذهبی ایران می باشد.

انجمن پژوهشگران ایران در این سمینار از یکسو به بررسی و چگونگی انواع فشارهای قانونی و اجرایی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی براقلیت های دینی و مذهبی در ایران وجود دارد …

سخنرانان: حمید صبی، شهین بخردنیا، کریسی تایلور، منیره سلیمانی، دیان علایی

دکتر هاینر بیلفلد، دکتر نازیلا قانع، کریس چپمن، دکتر پیام اخوان، دکتر احمد شهید