ماهواره و سیاست رادیو تلویزیون در ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 23 اکتبر 94

در دست ساخت!

اکتبر ۱۹۹۴ – پاریس فرانسه

شرکت کنندگان
دکتر حسین لاجوردی

دکتر علی محمدی

دکتر احسان منوچهری

احمد نصیرپور