میزگرد: مشکلات جمعیت – کنفرانس جهانی قاهره

نوشته شده توسط Ladjevard در 15 سپتامبر 94

سپتامبر ۱۹۹۴ – پاریس فرانسه

شرکت کنندگان

دکتر مرجان آموزگار

دکتر فرخ امین زاده
دکتر اکبر پویانفر
دکتر فریدون خاوند
دکتر فرهاد خسروخاور
دکتر داور شیخاوندی
دکتر فرهاد عدل
دکتر حسین فرهمند