آرشیو: کنفرانس

ایران در آستانه سال ۲۰۰۰ – مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران

در دست ساخت! ايران در آستانه سال  2000 - مسائل اجتماعي و فرهنگي ايران نوامبر 1992 -  پاريس فرانسه ايران و اقتصاد جهاني دکتر فريدون خاوند دردشناسي پول ايران دکترحسن منصور راه حل های اقتصادی ايران برای سال 2000 مهرنوش بهبودی نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی تاجيکستان گيسو جهانگيری روابط ايران با جمهوری های آسيای ميانه و قفقاز در افق سال 2000 رضا نصراللهي ورود ايران به صحنه سياست افغانستان و دورنمای آن در

نوشته شده توسط Ladjevard در 1 نوامبر 92 ادامه مطلب
ایران در آستانه سال  ۲۰۰۰ –  مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران