برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 21 نوامبر 14
با همکاری عفو بین الملل

و سخنرانی:

 دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

دکتر هاینر بیلفلد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

حمید صبی

شهین بخردنیا

کریسی تایلور

منیره سلیمانی

دیان علایی

 دکتر نازیلا قانع

کریس چپمن

دکتر پیام اخوان

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴

۲ تا ۷ بعد از ظهر

در راستای اهداف انجمن پژوهشگران ایران سمینار یکروزه ای تحت عنوان “برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران” با همکاری سازمان عفو بین الملل در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ در لندن برگزار شد. هدف اصلی انجمن پژوهشگران ایران از برقراری این سمینار ارزیابی و ارائه تصویری از وضعیت زندگی روزمره اقلیت های دینی و مذهبی ایران می باشد.

انجمن پژوهشگران ایران در این سمینار از یکسو به بررسی و چگونگی انواع فشارهای قانونی و اجرایی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی براقلیت های دینی و مذهبی در ایران وجود دارد …

Equality and Religious Freedom in Iran