فیلم‌ها

در دست ساخت!

برای تهيه فيلمها با دفتر مرکزی انجمن در لندن مي توانيد تماس بگيريد

films [at] aciiran [.] com

2006
آينده ايران: حکومت غير متمرکز، فدراليسم … ؟ دسامبر 2006 – کلن  آلمان
خشونت عليه زنان – ميزگرد

تماشا کنیدبخش اول 2 ساعت

تماشا کنیدبخش دوم 1 ساعت و 30 دقیقه

ژوئن 2006 – استکهلم سوئد
تحولات و نقش جنبش کارگری در ايران ژوئن 2006 – استکهلم سوئد
نقش رسانه های خارج از کشوردر تحولات فرهنگي، اجتماعي و سياسي اخير ايران مي 2006 – واشنگتن آمريکا
2005
بررسي انرژي و سلاح هسته اي در ايران

آپريل 2005 – برلين آلمان

2004
نگاهی به جايگاه فرهنگي و سياسي رسانه های ايرانی در برون مرز دسامبر 2004  – لندن انگلستان
ايران کجاست؟ ايراني کيست؟ شبي به ياد ايران

تجمع اعتراضي در حمايت از پناهجويان ايراني

ژوئن 2004  – استکهلم سوئد
بررسي پي‌آمدهاي بيست و پنج سال انقلاب و آينده ايران: 1357-1382

فوريه 2004 – لندن انگلستان

2002
ايران “بعد از جمهوری اسلامي”

فوريه 2002 – زوريخ سوئيس

2001
آينده ايران:11 سپتامبر، نظم نوين جهاني و سرنوشت ايران نوامبر 2001 – برلين آلمان
آينده ايران: بررسي مسائل اجتماعي، اقتصادی، سياسي و کشورگريزی ايرانيان فوريه 2001 – لندن انگلستان
2000
ستارگان خاموش و امید های آینده ایران  اکتبر 2000 –  لندن انگلستان
نقش و برنامه اپوزيسيون در آينده ايران ژوئن 2000 – برلين آلمان
ايرانيان در خارج از ايران (مطالعه مهاجرت ايرانيان در بيست سال گذشته) فوريه 2000 – لندن انگلستان
1999
ايران در سالي که گذشت نوامبر 1999 – لندن انگلستان
ايران در سالي که گذشت نوامبر 1999 – برلين آلمان
موسيقی ايران – گذشته، حال، آينده سپتامبر 1999 – کلن آلمان
پيامدهای بيست سال انقلاب فوريه 1999 – لندن انگلستان
1998
جامعه مدني، ولايت فقيه و هويت ملي سپتامبر 1998 – لندن انگلستان
سياست خارجي ايران و تحولات اخير در افغانستان سپتامبر 1998 – پاريس فرانسه
جامعه مدني – زمينه های تحقق و موانع آن در ايران در آستانه سال 2000 آپريل 1998 – برلين آلمان
زنان و جوانان و انقلاب در ايران فوريه 1998 – لندن انگلستان
1997
بررسی فرهنگ سياسي ايران در آستانه سال 2000 سپتامبر 1997 – برلين آلمان
رسانه های جمعي و نقش آن در گذشته، حال و آينده ايران مي 1997 – لندن انگلستان
حکومت و مذهب فوريه 1997 – لندن انگلستان
1996
بحران جمعيت و آلودگي محيط زيست نوامبر 1996 – برلين آلمان
سياست خارجي ايران و در رابطه با مسائل افغانستان اکتبر 1996 – لندن انگلستان
بررسي استقرار دموکراسي و ساختار جامعه مدني در ايران در آستانه سال 2000 فوريه 1996 – لندن انگلستان
بررسي مسائل انقلاب 1357 و پي آمدهای آن در آستانه سال 2000 فوريه 1996 – لندن انگلستان
1995
هويت ملي اکتبر 1995 – واشنگتن آمريکا
مسائل زنان – در رابطه با کنفرنس جهاني زن در پکن سپتامبر 1995 – پاريس فرانسه
انديشه های سياسي-اجتماعي ايران در آستانه سال 2000

فوريه 1995 – لندن انگلستان
1994
ماهواره و سياست راديو تلويزيون اکتبر 1994 – پاريس فرانسه
ميزگرد: مشکلات جمعيت – کنفرانس جهاني قاهره سپتامبر 1994 – پاريس فرانسه
1993
تحولات سينمای ايران

نوامبر 1993 – پاريس فرانسه

جغرافيای سياسي خليج فارس – گذشته، حال، آينده

جولای 1993 – پاريس فرانسه

اقتصاد و نفت

ژوئن 1993 – پاريس فرانسه

1992

ايران در آستانه سال  2000 – مسائل اجتماعي و فرهنگي ايران

نوامبر 1992 –  پاريس فرانسه