پانل شماره ۲ ـ گزارشهائی در رابطه با مسائل ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 21 فوریه 04
 

شنبه: دوم اسفند ۱۳۸۲ ـ ۲۱ فوریه ۲۰۰۴

 

پانل شماره ۲ ـ گزارشهائی در رابطه با مسائل ایران

 Iraj Adibzadeh

۱۴٫۰۰: ایرج ادیب زاده: کارنامه ورزش بیمار ایران در ۲۵ سال حکومت جمهوری اسلامی و ناپدید شدن زنان ایران از صحنه ورزش جهان ـ نویسنده و روزنامه نگار ـ فرانسه

bagerzade

۱۴٫۲۵: دکتر حسین باقرزاده: ۲۵ سال کارنامه حقوق بشر، فعال حقوق بشر ـ انگلستان