۲۲ خرداد روز همبستگی زنان ایران را گرامی بداریم

نوشته شده توسط Ladjevard در 11 ژوئن 08

۱۵۰/م/۳۵۴ – تاریخ:۲۲ خرداد ۱۳۸۷ / ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸

زنان، همبستگی، ملی، برابری، آگاهی، شناخت و … ، همه در قالب همان “همبستگی زنان ایران”، واژه هائی است که نه تنها به گفته حکومت “امنیت ملی” را به خطر انداخته که پشت حاکمیت جمهوری اسلامی را نیز به لرزه واداشته است .

  •  مجموعه ایکه نه تانک دارد و نه خمپاره انداز و نه نارنجک و …،
  • مجموعه ایکه بر آن شده است که می توان عقاید و افکار متفاوت داشت و در عمل بر اعتقادی مشترک پای فشرد .
  • مجموعه ایکه آگاهی، شناخت و جرات و جسارت را یادآوری و در میان دیگر هموطنان مان “بومی”  می کند .
  • مجموعه ایکه تنها در دو سال گذشته برای به خطر انداختن “امنیت ملی” بهای سنگین زندان و شلاق و جریمه نقدی و …، را پذیرفته و پرداخته است .
  • و در نهایت مجموعه ایکه می تواند سرمشقی برای مبارزه ای روشن و علیه تاریکی باشد.

 بدون تردید، جوانان ایران ساختن امروز و فردای ایران را به عهده گرفته اند. آن را پاس می داریم، حمایت می کنیم و تلاش مان این است که هر لحظه بیشتر و بیشتر موفق شوند.

انجمن پژوهشگران ایران