گزارش بحران جمعیت و آلودگی محیط زیست

نوشته شده توسط Ladjevard در 24 نوامبر 96

جمعه ، شنبه و یکشنبه ۲ ، ۳ و ۴ آذر ماه ۱۳۷۵

برابر با ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴ نوامبر ۱۹۹۶

خانه فر هنگ های جهان – برلین

سخنرانان

environment1

environment2

environment3